Druhá svetová vojna (1939 - 1945)

01. september 1939 - začiatok vojny
02. september 1945 - koniec vojny

Príčinou druhej svetovej vojny bola snaha niektorých štátov zmeniť výsledky prvej svetovej vojny. Mussolini a Hitler sľubovali národu prácu, východisko z krízy a prosperitu. Aj sovietsky vodca Stalin cítil šancu zmeniť medzinárodné postavenie i rozlohu ZSSR na úkor menších susedných štátov. Spočiatku vojna vyzerala ako agresia totalitných štátov voči menším krajinám. Postupne sa kryštalizovalo rozloženie síl i politické zameranie, ktoré na začiatku nebolo jednoznačné. Krajiny „osi“– Nemecko, Taliansko, Japonsko -  so svojimi satelitnými štátmi boli až do roku 1942 na bojiskách úspešnejšie. Prelom nastal roku 1941 vstupom ZSSR a USA do vojny. Roku 1942 vznikla koalícia štátov bojujúcich proti „osi“, ktorej jadro tvorili USA, Veľká Británia a ZSSR. Situácia sa roku 1943 obrátila v prospech spojencov. Rozhovory najvyšších predstaviteľov Veľkej trojky sa týkali ďalšieho postupu vo vojne proti agresorom i povojnového usporiadania sveta. Ich výsledky poznamenali vývoj vo svete na viac než štyri desaťročia. Významným krokom k definitívnej porážke Nemecka sa stalo otvorenie druhého frontu na Západe. Po porážke krajín „osi“ sa zmenila mapa sveta i sféry politického vplyvu. Väčšina predsavzatí Spojencov o spolupráci však po vojne stroskotala na mocenských ambíciách dvoch víťazov – USA a ZSSR. V podmienkach tzv. studenej vojny začal vznikať bipolárny svet. Slovenská republika  vznikla v dôsledku veľmocenských snáh Nemecka ovládnuť stredoeurópsky priestor a jej vývoj bol úzko spätý s pozíciou Nemeckapočas druhej svetovej vojny. Jej existencia v rokoch vojny znamenala pre Slovensko hospodársky i kultúrny prínos. Nie všetci na Slovensku však sympatizovali s vládnucim autoritatívnym režimom. Odbojové hnutie vyvrcholilo Slovenským národným povstaním, ktoré zaradilo Slovákov k víťazným národom v druhej svetovej vojne.

ADMIN: SPeeDY99
Email: speedy99@centrum.sk
Web: www.speedy99.wz.cz